Skip to main content
European citizens’ panels
Europos piliečių forumai

Naujas piliečių dalyvavimo etapas

21 rekomendacija, kad mokymosi užsienyje galimybės taptų realybe visiems

 

Kas yra Europos piliečių forumai?

Darbą baigę forumai

Food waste

Kokių veiksmų turėtų imtis ES valstybės narės, maisto tiekimo grandinės dalyviai, piliečiai ir kiti privačiojo ir viešojo sektorių suinteresuotieji subjektai, kad būtų aktyviau siekiama sumažinti maisto švaistymą?

Virtual worlds

Kokia vizija, principais ir veiksmais turėtų būti vadovaujamasi kuriant pageidaujamus ir sąžiningus virtualiuosius pasaulius?

Learning Mobility

How can we make opportunities for learning mobility a reality for everyone?

Dėmesio centre

Kaip veikia piliečių forumas?

 1. 1-oji sesija
  Idėjų generavimas

  Pirmosios sesijos tikslas buvo formuluoti idėjas ir grupuoti požiūrius, kuriuos piliečiai laiko perspektyviausiais tolesnėms diskusijoms būsimose sesijose.

 2. 2-oji sesija
  Peržiūra ir tobulinimas

  Šios sesijos tikslas – remtis pirmojoje sesijoje sutartais požiūriais ir parengti pirmines piliečių rekomendacijas. Po kartotinio tarpusavio vertinimo proceso piliečiai darbo grupėse atlieka peržiūrą ir remiasi vieni kitų darbu, papildydami idėjas. Jų pagrindu forumas baigiamojoje sesijoje parengia galutines rekomendacijas.

 3. Baigiamoji sesija
  Išvada

  Baigiamojoje sesijoje Europos Komisijai pateikiamos diskusijų išvados ir grupės rekomendacijos, kurios yra dokumentų rinkinio, pridedamo prie atitinkamų pasiūlymų, dalis.

Kaip atrenkami piliečiai?

Atsitiktine tvarka apie 150 piliečių atrenkami iš 27 valstybių narių

Atsižvelgiama į ES įvairovę (kiek tai susiję su geografija (miestas ir kaimo vietovės), lytimi, amžiumi, išsilavinimu, socialine ir ekonomine padėtimi)

1/3 dalyvių yra jaunimas (16–25 metų)

Naujos kartos piliečių forumų dalyviai atrenkami atsitiktine tvarka. Su potencialiais dalyviais susisiekiama telefonu. Atranką vykdantys asmenys naudojasi priemonėmis, kurios atsitiktine tvarka generuoja galiojančius telefono numerius (įskaitant mobiliojo ir fiksuotojo ryšio telefono numerius). Taip galima pasiekti įvairią atstovaujamąją grupę. Siekiant užtikrinti, kad grupės kuo labiau atspindėtų ES socialinę ir demografinę sudėtį, procesas užtikrina, kad atranka būtų reprezentatyvi.

Tikslinis atrinktų dalyvių skaičius apima duomenis, gautus iš:

 • Eurobarometro, metinės Europos Sąjungos viešosios nuomonės apklausos ir
 • Eurostato, ES statistikos tarnybos.

Kvotų sistema užtikrinama forumo dalyvių lyčių pusiausvyra ir nurodoma, kad 16–25 metų jaunimas sudaro trečdalį forumo narių. Kiti socialiniai ir demografiniai ypatumai, į kuriuos atsižvelgiame, yra susiję su:

 • išsilavinimo lygiu,
 • geografine vietove,
 • profesija.

Kiekvienos valstybės narės atrinktų dalyvių skaičius yra proporcingas tos valstybės narės gyventojų skaičiui, kartu užtikrinant proporcingą atstovavimą skirtingoms grupėms. Dalyviai iš mažesnių šalių pagal tam tikras kategorijas paskirstomi įvairiuose forumuose, kad būtų atstovaujama mažesnėms šalims.

Kiekvieno naujo forumo atrankos procesas rengiamas iš naujo.

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas aktyvioms diskusijoms ir užtikrinti, kad tos diskusijos atspindėtų įvairiausias perspektyvas ir nuomones, labai svarbu atrinkti reprezentatyvius ir įvarius forumų dalyvius.